Pawartos Boso Jawi

Pawartös Pambukö

Bingah manah kawulö tumrap sinten kemawön ingkang kersö rawuh wönten web punikö.

Milö sinartan pamuji raharjö söhö salam taklim kawulö.

Tujuan utami website menikö kagem wadah sedherek-sedherek sedöyö ingkang taksih remen sartö gadhah gegayuhan tuwin pepinginan nguri-uri bösö jawi, khususipun ngagem krömö inggil.

Bagagan Bösö Jawi, utaminipun Krömö Inggil, blökösutö kemawön kawulö piyambak sejatösipun inggih taksih ngudi kawruh saking para pinisepah ingkang estu murakabi.

Inggih hanamung kasungsung hardaning manah kepingin sanget ndherek hangleluri kabudayan jawi ingkang satuhu adiluhung punikö, kawulö kumöwantun ndamel situs Pawartös Bösö Jawi punikö.

Sepidhah: supadös Budhöyö Jawi mböten ngantös kependhem ing antawisipun budhöyö möncö ingkang mboten tamtu luwih inggil drajatipun.

Kaping kalihipun, kitö ingkang wiwit alit gineman bösö jawi mesthinipun sakmenikö rumaös sampun kathah tembung-tembung bösö jawi ingkang sampun mböten dipunginakaken malih amargi ketungkul kaliyan bösö sanesipun. Milö kanthi migunakaken situs punikö mugi-mugi tembung-tembung kinö saget kemutan.

Kaping tigönipun, kadös kitö mangertösi sedöyö, menawi mudhö-mudhi wönten laladan (tlatah) jawi sakmenikö sampun arang kading ingkang saged bösö jawi, punöpö malih krömö inggil. Amargi wönten era glöbalisasi, bösö daerah sampun mböten dadös bösö ibu, ananging dadös bösö kurikulum kemawön.

Pramilö menikö sedherek-sedherek saged gabung website menikö kanthi media, pawartös, chatting lan förums serat uneg-uneg wönten side bar kiwö. Wönten forum menikö kitö sedöyö saged nggladi tuwin nggulöwentah samubarang ingkang wönten gandeng cenenge kaliyan budöyö jawi, kadöstö: Kamus Bösö Jawi, Aksörö Jawi, Jagad Wayang, Situs Jawi (Candi) lan sakpanunggalanipun.

Menawi panjenengan kersö gabung, saged lintang dumugi Facebook (login with facebook - bar wönten kiwö).

Mugi-mugi ancasing sedya mrih lestari tuwin luhuring Budhöyö Jawi saget kasembadan...

Mönggö sugeng andharbeni lan nggulöwentah ....

Isinipun warto meniko

Bab Pawartos isinipun: Pawartos utami (warto ingkang anget), Pawartos Prastowo, Pawartos Tokoh, Ono-ono wae.

Bab perangan (anggota) isinipun perangan ingkang aktif wonten website boso jawi meniko.

Bab chatting isinipun ngandikan kalian On-line

Bab forums (serat uneg-uneg) isinipun babagan budhoyo-budhoyo jawi, kadosto: Jagad Wayang, Kamus Boso Jawi, Honocoroko, lan sakpanunggalanipun, tuwin serat-serat saking panjenengan sedoyo

(Monggo dipun ceklik Bar ing kiwo nginggil)

 

Panjengan tamu ingkang kaping:

Monggo atur ngendiko:

Anggota facebook ingkang kempal wonten mriki: