Pawartos Boso Jawi

Forums (serat uneg-uneg)

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Serat Aksoro Jowo - Ha Na Ca Ra Ka

agusbass
Site Owner
Posts: 60

Sugeng Rawuh wonten warso Digital....

Monggo priyantun jawi rumaos andarbeni kabudayan Jowo ...

Monggo sinau maos tuwin nyerat jowo

Menawi aksoro arab, cinten, jepun, lan sakpanunggalanipun sampun wonten font-ipun

amargi tiyang2 meniko migunakaken aksoro meniko ing sakbendintenipun.

 

Mawi aksoro jawi meniko kito sedoyo sampun mboten badhe rubedo tumrap panyeratanipun aksoro "o" kaliyan "a" ingkang mboten ajeg (consistent) kito ginakaken, contonipun:

menawi nyerat tembung "jowo" mawi "jawa", dalah menawi nyerat asmo wangsul malih kaliyan "o" contonipun: "suroso, sudewo, sumarno" mboten diserat "surasa, sudewa, sumarna" lan sakpanunggalanipun.

 

Ananging sakmeniko mboten sisah sumelang

amargi sakmangke sampun wonten font ha na ca ra ka

ingkang sampun sisah2 dipundamel kaliyan priyantun

saking Purwokerto ... meniko site-ipun:

Kang Mas Teguh Budi Sayoga

Kagem install font hanacarakan, carinipun nyerat, maos,

kawulo sumanggakaken rawuh wonten site-ipun Kang Mas Teguh kolowau.

 

Lan sakmangke wonten site mriki kagem ngasah keprigelan

maos lan nyerat aksoro jowo, Sumonggo....mumpung warso digital

sedoyo saged dipunsinau sarono on-line

 

Sejatosipun, perkaos ingkang Luwis rekawis malih meniko ngajak priyantun2 jawi khususipun nem2an kagem nyebaraken keprigelan nyerat tuwin maos aksoro jowo.

 

Kagem emut2 aksoro jowo, monggo:

 

 

February 20, 2010 at 10:48 PM Flag Quote & Reply

agusbass
Site Owner
Posts: 60

Aksoro Jowo meniko sampun dipundaftaraken wonten standart unicode, meniko registeripun:

 

February 20, 2010 at 11:20 PM Flag Quote & Reply

agusbass
Site Owner
Posts: 60

Sakmangke kagem plantaran aksoro jowo saget ketingal wonten display dipun-copy kemawon ukoro jowo meniko wonten microsoft word ingkang sampun dipuntambahi font hanacarakan: meniko contonipun

 

February 20, 2010 at 11:35 PM Flag Quote & Reply

agusbass
Site Owner
Posts: 60

Dados menawi wonten post nyeratan aneh kados ing ngandap meniko ateges copy paste saking microsoft word:

ku l nem\[b sinau nulis\ ak\sr jw

 

Menawi font nginggil meniko dipun copy wonten MS word ingkang sampun wonten font hanacaraka hasilipun kados meniko:

 

menawi dipunwaos:

Kulo nembe sinau nulis aksoro jowo

(meniko seratan ingkang kathah pangkonanipun)

 

Menawi panjenengan sampun prigel, nyobi nyerat ngagem pasangan, dados mboten sisas kathah pangkonanipun kados meniko:

 

kul ne[mB sinau nulisHkSr jw

 

hasilipun (seratan ngagem pasangan):

dipunwaos:

kulo nembe sinau nulis aksoro jowo

(waosanipun sami ananging meniko ngagem pasangan)

February 21, 2010 at 12:06 AM Flag Quote & Reply

agusbass
Site Owner
Posts: 60

Monggo.... gampil tur kepenak ........

menawi panjenengan mratelakaken badhe ketagihan...

nyerat aksoro jowo

Sumonggo SUGENG NYOBI.....

 

suge= nbi

(dipun waos .......???)

February 21, 2010 at 12:12 AM Flag Quote & Reply

agusbass
Site Owner
Posts: 60

Tulodho saklajengipun kagem nyerat aksoro jawi:

 

 

Suro diro joyo ningrat lebur dening pangastuti.

August 5, 2010 at 4:33 AM Flag Quote & Reply

agusbass
Site Owner
Posts: 60

Kagem kaum Muslimin tuwin Muslimat, kawulo ngaturaken: 

 

 

 Sugeng ngayahi 'ibadah siyam Romadon, nyuwun ngapunten sedoyo kalepatan.

August 10, 2010 at 4:40 AM Flag Quote & Reply

Margaretha Kusnandar
Member
Posts: 7

agusbass at August 10, 2010 at 4:40 AM

Kagem kaum Muslimin tuwin Muslimat, kawulo ngaturaken: 

 

 

 Sugeng nyayahi 'ibadah siyam Romadon, nyuwun ngapunten sedoyo kalepatan.

ha ha ha....mas agus... kawula dados sinau meleh maos tulisan aksara jawi,

dadi graothal grathul olehe maca , namung kawula "enjoy" sanget ....!!

August 15, 2010 at 2:31 PM Flag Quote & Reply

agusbass
Site Owner
Posts: 60

Monggo .... kawulo sumanggaaken.... criyos-criyos kaliyan rencang-rencang panjenengan supados gabung site meniko... kapurih budoyo jawi mboten ical...

August 18, 2010 at 11:57 AM Flag Quote & Reply

agusbass
Site Owner
Posts: 60

 

 

Sugeng rahayu kamardikan REPUBLIK INDONESIA

August 18, 2010 at 12:05 PM Flag Quote & Reply

taufik
Member
Posts: 2

mas agus aksoro jawi niku kok meh podo ambek boso thailand ambek boso india yo...piye sejarahe iku yo suwun...

August 24, 2010 at 12:09 AM Flag Quote & Reply

warijo ngoten
Member
Posts: 10

pak agus, ingkang leres boso jowo apa basa jawa, aksoro pa aksara ? kok ku dados bingung ingkang leres sing pundi ?

September 20, 2010 at 10:54 PM Flag Quote & Reply

agusbass
Site Owner
Posts: 60

Kagem Mas Taufik.... sejarahe... benjang-benjang badhe kawulo critakaken ....amargi radhi dowo critonipun

 

Kagem Mas Warijo "boso" nopo "basa" ingkang leres, menawi hasil konsensus priyantun jawi rumiyin (Javaanche Taal 1896, dados rikolo jaman landi) ingkang leres "basa"...

utawi saged dipunwaos wonten FB meniko:

http://www.facebook.com/topic.php?uid=231526268808&topic=13685

 

Lha punopo kulo tumut arus nulis ngangge "boso" mboten "basa".... ?????

 

kaping setunggalipun kulo ngajak (encourage) priyantun jawi supados ngginakaken mawon aksoro Jowo Honocoroko...la nek ngagem aksoro jowo meniko kan mboten rubedo malih panulisanipun...sampun mboten perlu coro nulis jowo mawi latin....kados dene tulisan cinten menawi dipunserat kalih aksoro latin nggih maosipun mboten trep kaliyan aksoro aslinipun...Utawi conto lintunipun Aksoro Arab ingkang dipunserat mawi aksoro latin.... lha maosipun menawi mboten sinau aksoro hija'iyah aslinipun nggih maosipun mboten karu-karuan.... kados aksoro hija'iyah   " " latinipun wonten ingkang nulis dho.... wonten dzo..... ananging poro kia mboten wonten ingkang mempermasalahkan penulisan ing aksoro latin....ingkang wigati ngucapipun bener! ...ugi mboten wonten kiai ingkang ndamel konsensus panulisan aksoro hija'iyah ing aksoro latin .... amargi menopo?... Nggih amargi...kejowo ngowa-ngowahi pakem lan adat.... poro kiai ngajak santrinipun menawi kepingin maos Aksoro Hija'iyah ingkang leres... nggih mawi aksoro Hija'iyah ugi sanes Latin....

 

Kaping kalihipun wonten perkembangan jaman priyantun jawi umumipun sampun sarujuk..kanthi mboten dipunsadhari nyerat "aksara jawa" latin meniko ngagem "aksoro jowo", contonipun sakmeniko babagan nami: kados asmo panjenengan Warijo... la kedahipun kan Warija....utawi Sukirno kedahipun Sukirna..... meniko kelakon amargi Boso Indonesia ingkang dados Boso Nasional dados priyantun Jawi nyesuaikan panulisanipun...tanpo dipunsadhari....amargi ing tulisan Boso Indonesia....aksoro "o" ing tembung "rondho" meniko dipunserat kanthi aksoro "o" sanes "a".... contonipun Boso Indonesianipun "bodho" dipuntulis "bodoh" sanes "badah" utawi "blo'on" sanes "bla'an"...nah priyantun jawi tanpo dipusadhari nyerat "o' meniko mawi kaedah penulisan Aksoro Boso Indonesia...

Lan tulodho asmo ingkang sampun kawentar, Bapak Presiden kito Bapak SBY utawi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono...

utawi conto ingkang gamblang bab panulisan Solo kedahipun Sala.... menawi ngagem aksoro jawi HONOCOROKO nyeratipun So kaliyan Lo mboten mawi taling tarung..   ..dados dipunsebat SoLo ("o"nipun dipusebat kadosdene tembung "rondho" sanes "o"nipun "bakso"), menawi dipunserat Sala mangke tiyang2 maosipun mesthi "A"..Bengawan Sala......eh Solo...... Wonten malih conto kutho: Ponorogo, menopo panjenengan ngertos wonten petunjuk arah dipuserat Panaraga? menawi seratan Jawinipun:

 

Kaping tiganipun... nyengkuyung generasi mudho supados remen nyerat tuwin moco Boso Jowo.... menawi kito kekeh ngagem seratan "o"nipun dipungatos "a", badhe kangelan maosipun, kados dene ukoro wonten situs meniko: Pawartos Tokoh kedahipun dipuserat: Pawartas Takah.....tiyang ingkang nembe sinau boso jowo moconipun mesthi nyebat "a" sedoyo .... ("a" wonten tembung anak).

 

Kaping papatipun: meniko situs pancen kagem priyantun ingkang gadhah pepinginan sinau Boso Jowo, dados nggih kading kolo mawi seratan Boso Indonesia, Nah supados mboten kangelan mbedakaken seratan Jawi kaliyan Indonesia, kulo mawi kebiasaan tiyang Indonesia nyerat tulisan Jowo wonten media cetak berbahasa Indonesia. Contonipun Media cetak Indonesia yang menyertakan dialek Jawa:

Bu Yani yang asli orang dari desa mengatakan kepada wartawan, "Kulo mboten mangertos kedadeanipun Mas, amargi milai parak esuk kulo mboten wonten griyo,"demikian kisah Bu Yani. 

Cobi panjenengan gatekaken sedoyo wartawan menawi nulis dialek Boso Jawi wonten media nyetak dialek jawinipun sedoyo mawi aksoro "o" mboten "a". Menawi mawi kaedah Javaanche Taal 1896, kados mekaten:

Bu Yani yang asli orang dari desa mengatakan kepada wartawan, "Kula mbaten mangertas kedadeanipun Mas, amargi milai parak esuk kula mbaten wanten griya,"demikian kisah Bu Yani

Nah para pembaca mesti akan bingung membacanya, soalnya seperti dialek Sunda?

 

Nanging ingkang paling wigati, monggo kito sedoyo nyerat lan maos ngagem seratan asli Jowo Honocoroko, meniko ingkang sak leres-lerese tulisan kaliyan pangucapipun, monggo wangsul dumateng "kithoh" priyantun jawi sakderengipun wonten aksoro latin, kito sampun gadhah aksoro jawi. Kadosdene Jepang, China, Thailand taksih ngangge aksoro asli bongsonipun, amargi kiyambakipun mboten natos dipunriwuki kaliyan kaum penjajah (Jepang, China, Thailand mboten natos dipunjajah bongso liyan). 

 

 

Nuwun Gunging Samodra Pangaksami Atur Lepat Kawulo...

September 30, 2010 at 7:52 AM Flag Quote & Reply

warijo ngoten
Member
Posts: 10

matur nuwun awit paring pangertosipun mugi saget migunani sadayanipun

October 4, 2010 at 12:47 AM Flag Quote & Reply

agusbass
Site Owner
Posts: 60

taufik at August 24, 2010 at 12:09 AM

mas agus aksoro jawi niku kok meh podo ambek boso thailand ambek boso india yo...piye sejarahe iku yo suwun...

 

Aksoro Jowo Honocoroko asale soko aksoro Brahmi sing asale soko Hindhustan. Neng Negeri Hindhustan kuwi, akeh macem-macem aksoro, salah sijine yokuwi aksoro Pallowo sing soko India sisih kidul. Dijenengake Aksoro Pallowo amargo soko salah sawijining Kraton Pallowo. Aksoro Pallowo digawe watoro abad 4 masehi.

 

Ing Nuswantoro ono bukti sejarah arupo prasasti Yupa ing Kutai, Kalimantan Wetan, ditulis karo Aksoro Pallowo. Aksoro Pallowo kuwi minongko babone kabeh aksoro ing Nuswantoro, koyoto: Aksoro Honocoroko, Aksoro Rencong (Aksoro Kaganga), Serat Batak, Aksoro Makasar lan Aksoro Baybayin (Aksoro Filiphina), ugo Aksoro Thailand sing dicipto ing taun 1283 dening Rojo Thai Ramkhamhaeng. Professor JG de Casparis soko Walondo sing pakar paleografi utowo ahli ilmu sejarah aksoro ngandharake: saktemene Aksoro Honocoroko kuwi dibagi dadi enem wektu utomo, yokuwi:

 

a. Aksoro Pallowo sing asale soko India Kidul. Jenis aksoro iki mulai digawe sekitar abad 4 lan 5 masehi. Salah sawijining bukti jenis aksoro iki digawe ing Nuswantoro yokuwi ditemokake prasasti Yupa ing Kutai, Kalimantan Timur. Aksoro iki ugo digawe ing Pulo Jowo, yokuwi ing Tatar Sundho ing Prasasti Tarumonegoro sing ditulis watoro taun 450 masehi. Ing tanah Jowo dhewe, aksoro iki digawe ing Prasasti Tuk Mas lan Prasasti Canggal. Aksoro Pallowo iki dadi babone aksoro ing Nuswantoro, klebu Aksoro Honocoroko. Nek diwigatekake, Aksoro Pallowo iki bentuke segi papat. Ing boso inggris lire kasebut aksoro “box head” utowo “square head-mark”, sing artine kurang luwih aksoro sirah kotak. Aksoro Pallowo iki wis digawe wiwit abad 4, nanging Boso Nuswantoro asline durung ono sing ditulis mowo aksoro iki.

 

b. Bedane Aksoro Kawi Wiwitan karo Aksoro Pallowo kuwi, utamane neng gayane. Aksoro Pallowo kuwi kawentar ing salah sawijining aksoro monumental, yokuwi aksoro sing digawe nulis ing watu prasasti. Aksoro Kawi Wiwitan, utamane digawe nulis ing godhong palem (lontar), amargo kuwi bentuke luwih kursif. Aksoro iki digawe watoro taun 750 masehi nganti 925 masehi. Prasasti-prasasti sing ditulis karo aksoro iki cacahe akeh banget, kurang luwih sepertelon soko kabeh prasasti sing ditemokake ing Pulo Jowo. Koyoto ing Prasasti Plumpang (ing tlatah Solotigo) sing kurang luwih ditulis ing taun 750 masehi. Prasasti iki isih ditulis ing Boso Sansekerto.

 

c. Aksoro Kawi pungkasan, kiro-kiro sakwise taun 925 masehi, pusate kuoso ing tlatah Jowo ono ing Jowo wetan. Ngalihe punjere kuoso iki ugo duwe pengaruh marang jenise aksoro sing digawe. Moso migunakake Aksoro Kawi pungkasan iki kiro-kiro ing taun 925 nganti 1250 masehi. Sak jan-jane Aksoro Kawi Pungkasan iki ora akeh bedane karo Aksoro Kawi Wiwitan, nanging gayane ae sing dadi rodo bedo. Sak liyane kuwi, gayane aksoro sing digunakake ing Jowo Wetan sak durunge taun 925 masehi ugo uwis bedo karo gayane aksoro sing digunakake ing Jowo Tengah. Dadi bedane kuwi ora mung bedo wektu ae, nanging ugo ing panggonan. Ing moso kuwi iso dibedakake papat gayane aksoro, yokuwi: 1) Aksoro Kawi Jawi Wetanan ing taun 910-950 masehi; 2) Aksoro Kawi Jawi Wetanan naliko jamane Prabu Airlonggo ing taun 1019-1042 masehi; 3) Aksoro Kawi Jawi Wetanan Kediri kurang luwih ing taun 1100-1200 masehi; 4) Lan Aksoro Ngadek isih ono naliko Kraton Kediri ing taun 1050 -1220 masehi.

 

d. Aksoro Mojopahit ing sejarah Nuswantoro naliko taun 1250-1450 masehi, ditengeri karo dominasi Kraton Mojopahit ing Jowo Wetan. Aksoro Mojopahit kuwi ugo nduduhake anane pengaruh gayane tulisan ing lontar lan bentuke wis luwih endah karo gayane semi kaligrafis. Conto utomo gayane tulisan iki yokuwi ono ing Prasasti Singosari sing kiro-kiro ono ing taun 1351 masehi. Gayane tulisan Mojopahit kuwi wis nyedheki gayane modern.

 

e. Aksoro sakwise Mojopahit sing miturut sejarah kiro-kiro mulai taun 1479 nganti akhir abad 16 utowo kawitan 17 masehi, sing dadi moso klawune sejarah Aksoro Jowo. Amargo sakwise kuwi nganti abad 17 M, meh ora ditemokake bukti tulisan sing nggawe Aksoro Jowo, dumadakan wae Aksoro Jowo wis dadi bentuk sing modern. Mung kuwi, ugo ditemokake prasasti sing dianggep dadi “missing link” antarane Aksoro Honocoroko ing jaman Jowo kuno lan Aksoro Budho sing nganti saiki isih digawe ing tlatah Jowo, utamane ing sak-idenge Gunung Merapi lan Gunung Merbabu nganti abad 18 M. Prasasti iki dijenengake karo Prasasti Ngadoman sing ditemokake neng Solotigo. Nanging aksoro Budho sing paling tuwo digawe, asale soko Jowo Kulon lan ditemokake ing naskah-naskah sing nyritakake Kawine Arjunowiwoho lan Kunjorokarno.

 

f. Metune Aksoro Honocoroko anyar sakwise jaman Mojopahit, metu jaman Islam lan ugo jaman kolonialisme Kulon ing tlatah Jowo. Ing jaman iki metu naskah-naskah manuskrip sing kawitan sing wis migunakake Aksoro Honocoroko sing anyar. Naskah-naskah kuwi ora mung ditulis ning godhong palem (lontar utowo nipah) maneh, nanging ugo ditulis ing kertas lan ujude buku utowo codex (“kondheks”). Naskah-naskah kuwi ditemokake ing pesisir lor jowo lan digowo neng Eropa ing abad 16 lan 17. Naskah Aksoro Jowo bentuke soko Honocoroko anyar iki wis bedo karo aksoro sak durunge koyo Aksoro Mojopahit. Bedo utomone dijenengake serif tambahan ing Aksoro Honocoroko watu. Aksoro-aksoro Honocoroko kawitan iki bentuke mirip kabeh mulai soko Banten sisih kulon nganti Bali. Nanging, lire pirang-pirang daerah ora nggawe Aksoro Honocoroko iki lan pindhah dadi migunakake Aksoro Pegon lan Aksoro Honocoroko gayane Durokarto sing dadi baku. Nanging soko kabeh aksoro kuwi, aksoro Bali sing bentuke tetep podho karo Aksoro Jowo nganti abad 20.

 

Iki transisi Aksoro Honcoroko soko jaman kuno nganti saki

October 24, 2010 at 9:18 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.